De regeling
De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgever. De hoogte van die tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Het doel van de regeling is om werkgevers in deze bijzondere tijd via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun medewerkers. Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (WTV), die is geschrapt vanwege de massale aanvragen. NOW geldt voor drie maanden. Voor 1 juni 2020 zal worden besloten of de regeling met nogmaals 3 maanden zal worden verlengt.

Tijdvak
De loonkostensubsidie is altijd van toepassing op de loonsom over het tijdvak van drie maanden, namelijk maart, april en mei. Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, mag er als meetperiode voor de omzetdaling een ander tijdvak worden gebruikt. Dat leggen we uit onder het kopje ‘omzetdaling’ hierna. Het aanvragen van de NOW kan tot 31 mei 2020. Eerdere aanvragen voor WTV worden overgezet in de NOW-regeling. Voor die laatste categorie aanvragen geldt dat aanvullende informatie uiterlijk 30 april 2020 moet worden verstrekt.

Omzetdaling
Om in aanmerking te komen voor NOW moet de omzet over een tijdvak van drie maanden ten minste met 20% gedaald zijn. Deze driemaands periode (de meetperiode) kan aanvangen op 1 maart, 1 april of 1 mei.  De achterliggende gedachte is dat het effect van de huidige situatie pas met enige vertraging zichtbaar wordt in de omzetontwikkeling. De omzetdaling wordt berekend door de omzet in de meetperiode te vergelijken met een kwart van de omzet over januari t/m december 2019. Er wordt in deze vergelijking dus geen rekening gehouden met eventuele seizoenpieken, groei of krimp van de onderneming. Een correctie daarvoor is niet mogelijk, om de regeling zo uitvoerbaar mogelijk te houden.

Loonkosten
De subsidie geldt voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Bijvoorbeeld een medewerker met een nul urencontract. Het UWV haalt de gegevens uit de loonaangifte die bij de belastingdienst wordt ingediend. Als grondslag voor de loonsom geldt het sociale verzekeringsloon. Daarover wordt een opslag van 30% gehanteerd voor de overige werkgeverslasten (vakantiegeld, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies). Voor de hoogte van de loonsom wordt aangesloten bij de aangifte loonheffingen over januari 2020. Tenzij de loonsom over de maanden maart, april of mei lager is dan de loonsom over januari. Dan geldt een lagere compensatie.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking
De omzet van onderneming X daalt over de meetperiode april-juni 2020 met 40% ten opzichte van een kwart van de jaaromzet 2019. De loonsom van onderneming X over januari 2020 bedraagt € 10.000, en de loonsommen over de maanden maart/april/mei 2020 bedragen € 7.500 per maand.

In beginsel bedraagt de loonkosten compensatie over maart/april/mei:
40% x € 10.000 x 3 x 130% x 90% = € 14.040

Echter, de loonsommen over maart, april en mei 2020 bedragen € 7.500 per maand. Een stuk lager dan in januari dus. De compensatie wordt dan aangepast.

De aanpassing van de compensatie bedraagt dan: (€ 10.000 x 3 – € 22.500) x 130% x 90% = € 8.775
De definitieve compensatie wordt dan € 5.265 (€ 14.040 -/- € 8.775).

Let op: hieruit blijkt dat als een werkgever zelf al loonkosten bespaart door minder personeel in te zetten, dat de compensatie ook (significant) lager uitvalt. Het is dan niet zo dat de resterende € 7.500 loonsom alsnog wordt gecompenseerd in de mate waarin de omzet daalt (in dit rekenvoorbeeld 40%).

Aanvragen en verder
Aanvragen voor de NOW-regeling kunnen via de website van het UWV worden gedaan. Gevraagd wordt om het pdf-formulier digitaal in te vullen, vervolgens te printen en te ondertekenen, en daarna te scannen en te uploaden. Er moet een verwachte omzetdaling worden opgegeven. De werkgever mag binnen 4 weken na aanvraag deze gegevens aanvullen. Als het UWV de aanvraag positief beoordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in 3 maandelijkse termijnen. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de NOW is aangevraagd, moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel moet dit met een accountantsverklaring. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening opmaken, die hoger of lager kan uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

​​​​​​​Overige voorwaarden

  • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel gelijk te houden
  • De werkgever is verplicht om het volledige loon door te betalen
  • De werkgever kan tijdens de subsidieperiode geen ontslagaanvraag doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden, op straffe van een boete (terugbetaling compensatie + 50%).
  • Controle vindt achteraf plaats. Te veel ontvangen bedragen zullen moeten worden terugbetaald.

Tot slot
Vind je bovenstaande ingewikkeld en kom je er zelf niet uit? Of denk je dat je aan de voorwaarden van deze regeling voldoet? Neem gerust contact met Flow accountants op zodat je het proces samen door kan nemen. Deze tekst is samengesteld met dank aan Flow Accountants.