Onlangs bracht het UWV een document uit waarin uitleg wordt gegeven over hoe zij omgaan met het beoordelen van re-integratie dossiers in tijden van Corona. Het zou namelijk voor kunnen komen dat je bepaalde inspanningen niet kunt verrichten. Leg het wat en waarom van dit verzuim vast in het dossier en neem de tijd om dit te beargumenteren. Als uit het dossier niet duidelijk blijkt waarom je de noodzakelijke inspanningen niet hebt verricht kunnen er forse sancties volgen.

Het UWV heeft een Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) ingesteld om landelijke uniformiteit te borgen bij het opleggen van loondoorbetalingen en om aan de hand van praktijkgevallen het toets-beleid bij te stellen. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19. In de komende weken zal de LLC bezien in welke gevallen ondanks Covid-19 toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.