De regels in het Arbobesluit over de bescherming van werknemers tegen gevaarlijke stoffen zijn per 30 mei 2024 gewijzigd. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor werkgevers, HR-medewerkers en leidinggevenden. Lees verder om te begrijpen wat deze veranderingen inhouden en hoe je de werkplek veilig kunt houden voor medewerkers.

Wijzigingen in de regels voor CMR-Stoffen

De nieuwe aanpassingen in het Arbobesluit richten zich specifiek op de bescherming tegen carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-stoffen). Voor werken met reprotoxische stoffen (R-stoffen) gelden nu dezelfde strenge eisen als voor carcinogene en mutagene stoffen (CM-stoffen). Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn het blootstellingsniveau aan R-stoffen met drempelwaarden zo laag mogelijk te houden om schade aan de gezondheid te voorkomen.

Voor andere reprotoxische stoffen moet de blootstelling zoveel mogelijk worden beperkt met behulp van technische mogelijkheden.

Deze wijzigingen hebben ook impact op de Arboregeling, wat betekent dat HR-medewerkers, arbo-, kwaliteitscoördinatoren en leidinggevenden goed moeten begrijpen welke extra stappen er nodig zijn om aan deze nieuwe eisen te voldoen. De nadruk ligt hierbij op preventieve maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Grenswaarden en de arbeidshygiënische strategie

Naast deze nieuwe eisen voor CMR-stoffen, blijven de bestaande grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen van kracht. Een grenswaarde bepaalt de maximale blootstelling aan een gevaarlijke stof over een bepaalde tijdsperiode. Als werkgever moet je niet alleen aan deze grenswaarden voldoen, maar ook de arbeidshygiënische strategie volgen. Dit houdt in dat werkgevers eerst moeten proberen om de gevaarlijke stof te vervangen door een minder schadelijke stof. Als vervanging niet mogelijk is, moeten gesloten systemen of andere organisatorische en persoonlijke beschermingsmaatregelen worden toegepast om de blootstelling te beperken.

De arbeidshygiënische strategie is een stap-voor-stap benadering die ervoor zorgt dat de meest effectieve maatregelen worden genomen om de gezondheid van werknemers te waarborgen.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp of over iets anders? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.