Een sociaal veilige werkomgeving, dat wil uiteindelijk iedereen. Maar helaas komt pestgedrag, (seksuele) intimidatie, buitensluiten, roddelen en discriminatie op de werkvloer nog regelmatig voor. Niet altijd zichtbaar, want het kan zijn dat een werkgever er pas achter komt na melding van een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet echter verplicht om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of op z’n minst te beperken. Dus een belangrijke vraag: hoe krijg je de oorzaak van ongewenst gedrag boven tafel?

Wanneer het vermoeden bestaat dat er structureel sprake is van een onveilige bedrijfscultuur, dan kun je als werkgever een signaalonderzoek laten uitvoeren.

Een signaalonderzoek, zo gaat dat

In een signaalonderzoek wordt gekeken naar de omgangscultuur in een organisatie en wat daarin de zwakke plekken zijn. Want hoe kan het dat ongewenst gedrag mogelijk wordt gemaakt én in stand wordt gehouden? Het onderzoek bestaat uit een vraagstelling, een plan van aanpak en een planning. Belangrijk is ook dat werknemers op de hoogte zijn. Op de afdeling(en) waar het ongewenste gedrag speelt, worden namelijk gesprekken gevoerd met de werknemers. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en worden geanonimiseerd weergegeven.

En dan?

De uitslag wordt besproken met de Ondernemingsraad en die heeft uiteraard ook een rol bij de aanpak van ongewenst gedrag. Maatregelen kunnen zijn:

  • een klachtencommissie instellen en een klachtenregeling opstellen,
  • een gedragscode opstellen waarin staat welk gedrag ontoelaatbaar is en welke sancties er volgen op overtreding;
  • voorlichting en training geven in omgaan met ongewenst gedrag;
  • onveilige situaties op en rond de werkplek verhinderen.

Ook wanneer er al beleid is voor de aanpak van PSA, waar ongewenst gedrag onder valt, kan een signaalonderzoek interessant zijn. Want mogelijk heeft het beleid tot nu toe niet het gewenste effect gehad of is niet duidelijk welke maatregelen ingezet moeten worden.

Goed om te weten

Een signaalonderzoek wordt niet gebruikt om aan waarheidsvinding te doen. Tenminste, dat is niet het doel. Er wordt dus niet onderzocht of de meldingen kloppen en wie zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag. Een signaalonderzoek is een kwalitatief onderzoek waarmee gekeken wordt óf er sprake is van een psychologisch onveilige werkomgeving.

Meer weten over dit onderwerp? Onze A&O adviseurs staan voor je klaar. Neem Neem contact met ons op.