Het voorkomen van klachten aan het houdings en bewegingsapparaat door de risico’s van fysieke belasting te beheersen. Bij het uitvoeren van het werkplekonderzoek wordt er rekening gehouden met de internationale richtlijnen omtrent tillen/ dragen, duwen/ trekken, belastende
werkhoudingen, repeterende bewegingen, energetische belasting en beeldschermwerk.

 

Voor wie?

Bedrijven waar fysiek belastende werkzaamheden voorkomen, zoals productie bedrijven, distributie bedrijven, horeca, bouw, buitendienst gemeente, etc.

 

Werkwijze

Om een goed beeld te krijgen van de fysieke belasting van een groep medewerkers binnen een bedrijf of organisatie en om tot een plan van aanpak op maat te komen worden de volgende fases doorlopen:

Fase 1: Oriënterend onderzoek fysieke belasting
Doel: Inzicht krijgen in de processen die op de werkplek spelen.
Middel: Rondgang op de werkvloer en interviews met medewerkers en leidinggevenden.
Inhoud: Procesbeschrijving en taakanalyse om inzicht te krijgen in de handelingen die de medewerkers verrichten. Ook wordt vastgesteld welke vormen van fysieke belasting er per handeling spelen (tillen/ dragen, duwen/ trekken, trillen/ schokken, werkhoudingen, repeterende bewegingen of energetische belasting). Middels de taakanalyse wordt duidelijk hoe hoog de belastingsgraad is van de diverse handelingen ten opzichte van elkaar.

Fase 2: Specifiek onderzoek fysieke belasting
Doel: Vaststellen of er normen ten aanzien van de fysieke belasting worden overschreden.

Middel: De vormen van fysieke belasting die voorkomen, worden specifiek onderzocht met statistisch verwerkbare onderzoeksmethoden. Om werkhoudingen te analyseren zullen er videoopnamen worden gemaakt van verschillende medewerkers binnen het proces.

Inhoud: De uitkomsten van de onderzoeken worden vergeleken met richtlijnen die de arbeidsinspectie hanteert. Er wordt vastgesteld waar richtlijnen worden overschreden. De volgende vormen van fysieke belasting kunnen worden onderzocht: tillen/dragen, duwen/trekken, trillen/schokken, werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting.

Fase 3: Knelpunten inventarisatie en plan van aanpak
Doel: Inzicht krijgen in de knelpunten, prioriteiten stellen en tot haalbare oplossingen komen.

Middel: Gebruikersbijeenkomst.

Inhoud: De leidinggevenden en medewerkers van de afdeling of van het bedrijf en eventueel mensen die kunnen bijdragen aan het tot stand komen van het plan van aanpak, krijgen voorlichting over de richtlijnen en risico’s van fysieke belasting. Vervolgens worden de knelpunten met hen geïnventariseerd (met behulp van het beeldmateriaal). Uiteindelijk wordt er gezocht naar oplossingen die praktisch, technisch en economisch haalbaar zijn binnen het proces.

Er wordt gezocht naar oplossingen op drie niveaus, namelijk:

 • Organisatie en taakinhoud
  Door de organisatie van werkzaamheden of de functieinhoud van bepaalde taken te veranderen kunnen knelpunten opgelost of gereduceerd worden.

 • Techniek
  Door mechanisatie, de inzet van hulpmiddelen of ergonomische aanpassingen op de werkplek kunnen knelpunten opgelost of gereduceerd worden.
 • Gedrag
  In een aantal gevallen kunnen de medewerkers, door hun manier van werken aan te passen, knelpunten oplossen of fysieke belasting reduceren.
  Knelpunten, oplossingen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een plan van aanpak.

 

Interessant?

Neem voor meer informatie of een eerste afspraak contact op met ons via: tel. 088 554 554 5.