In het jaarplan 2016 van de Inspectie SZW geeft zij aan dat de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s enkele van hun speerpunten zijn. Tijdens en aanlopend naar “De week van werkstress” (16 t/m 19 november) werd al veel aandacht besteed aan beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen heeft last van burn-out klachten. Ongeveer 7.500.000 verzuimdagen worden veroorzaakt door stress. Wat is werkdruk en hoe pak je het aan?

Wil je werkdruk in jouw bedrijf aanpakken of verminderen, dan vraagt dat om maatwerk. Want in elk bedrijf zijn de omstandigheden anders. Ook gaat elke collega anders met werkdruk om. Wij vinden dat problemen die voorkomen door werkdruk de gezamenlijk verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als  werknemer.

Wij houden van praktisch en willen graag onze relaties tools geven zodat zij zelfstandig deze werksituatie kunnen aanpakken. TNO en sociale partners hebben de Werkdruk Wegwijzer ontwikkelt. Deze wegwijzer helpt je om een gedegen aanpak op te stellen om werkdruk te verminderen dan wel weg te nemen.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een complex begrip. Extra personeel aannemen is lang niet altijd de oplossing. Er zijn verschillende factoren van invloed op werkdruk. Iedereen weet hoe werkdruk voelt. Toch verstaat niet iedereen hier hetzelfde onder. Er is in de literatuur geen breed geaccepteerde definitie voor de term ‘werkdruk’. Wil je werkdruk in jouw organisatie samen aanpakken, dan moet iedereen hiermee wel hetzelfde bedoelen.

WERKDRUK BINNEN JOUW ORGANISATIE AANPAKKENNEEM OOK CONTACT MET ONS OP

TERUG GEBELD WORDEN?

In de richtlijn van NVAB over werkdruk wordt geschreven dat de literatuur verschillende dimensies van werkdruk onderscheidt. Twee dimensies die vaak worden genoemd zijn kwantitatieve versus kwalitatieve werkdruk en objectieve versus subjectieve werkdruk. Van kwantitatieve werkdruk is sprake wanneer grote hoeveelheden werk in een korte tijdsperiode moeten worden verricht. Daarentegen heeft kwalitatieve werkdruk vooral betrekking op de moeilijkheidsgraad van te verrichten werkzaamheden. Bij werkdruk is daarnaast sprake van objectieve en subjectieve aspecten. Objectieve werkdruk heeft betrekking op het vaststellen van werkdruk, zonder dat de werknemer zelf wordt ondervraagd. Objectieve gegevens over werkdruk kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aantal gewerkte uren, het aantal handelingen, producten, of diensten per tijdsperiode, of observaties door leidinggevenden. Van subjectieve werkdruk is sprake wanneer de werknemer zelf wordt gevraagd naar de beleving van werkdruk. Van belang hierbij is dat werknemers zelf een afweging maken, gebaseerd op een eigen individuele standaard. Dus, wanneer twee verschillende werknemers in eenzelfde bedrijf werkzaam zijn op dezelfde afdeling met eenzelfde functie en dezelfde werkomstandigheden, dan kan het toch zo zijn dat beide werknemers een verschillende hoeveelheid werkdruk ervaren. Met andere woorden, de mate waarin een werknemer werkdruk ervaart, wordt bepaald door een combinatie van objectieve kenmerken van het werk én van de subjectieve beleving van de persoon.

Het is dus goed om samen te bepalen wat werkdruk voor jouw organisatie is. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van Werkdruk. TNO heeft een eenvoudig model ontwikkelt om dit overzichtelijk te maken.

De Werkdruk Wegwijzer leidt je in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk.

Deze vijf stappen zijn de kern van de Wegwijzer:

Stap 1: Is er sprake van werkdruk?
Stap 2: Weet je waar de werkdruk door komt?
Stap 3: Wat kun je aan werkdruk doen?
Stap 4: Aan de slag!
Stap 5: Heeft je aanpak succes?

En iedere stap van de aanpak van de werkdruk is weer opgedeeld in vijf activiteiten met handige tips:

  • Wat en waarom: wat kun je doen en waarom is dat belangrijk?
  • Hoe: hoe kun je dat doen?
  • Met wie: wie kun je bij je aanpak betrekken?
  • Check: ben je nog dingen vergeten?
  • Verandering: hoe breng je een verandering op gang?

Weg met Werkdruk. Heb je vragen of wil je dit onderwerp samen met ons oppakken neem dan contact met een van de verzuimmanagers van VSD.