Een belangrijke wijziging in de nieuwe wetgeving, waaraan werkgevers verplicht zijn te voldoen, is het basiscontract.

In de nieuwe wet komen er onderwerpen bij met als doel meer betrokkenheid vanuit de organisatie bij het bepalen en verbeteren van preventie en verzuimbegeleiding. Deze moeten in het zogenaamde basiscontract opgenomen worden.

1 Bedrijfsarts

De toegang voor medewerkers tot de bedrijfsarts wordt uitgebreid. De hoofdpunten die in het basiscontract beschreven moeten zijn:

 • De medewerker heeft vrije toegang tot de bedrijfsarts. Vaak gebeurt dit via een open arbeidsomstandigheden spreekuur;
 • De bedrijfsarts moet elke werkplek kunnen bezoeken;
 • De bedrijfsarts moet gelegenheid krijgen te kunnen adviseren over preventie van ziekte;
 • Hebben medewerkers twijfels over het advies van de bedrijfsarts, dan hebben zij recht op een  second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • In het contract moet ook staan hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2 Rol Ondernemingsraad en aandacht voor preventie

De wetgever wil dat medewerkers meer betrokken worden bij de afspraken die je als werkgever maakt met ons als verzuimbegeleider over de dienstverlening. Daarom wordt jaarlijks overleg van de ondernemingsraad (OR) met de arbodienst/bedrijfsarts verplicht. Vaker mag natuurlijk ook.

3 Klachtenprocedure

In het basiscontract moet beschreven staan hoe wij als dienstverlener omgaan met klachten. Welke procedure hanteren we? Welke stappen kan de werknemer nemen om een klacht over de dienstverlening in te dienen?


Inspectie SZW
De Inspectie SZW krijgt meer ruimte om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen wanneer er niet aan de Arbowet voldaan wordt. De inspectie controleert onder andere op de aanwezigheid van een basiscontract en of alle meldingen beroepsziekten zijn doorgegeven.


Samengevat

 • er moet een spreekuur zijn voor preventie
 • de bedrijfsarts moet toegang hebben tot de werkplek
 • medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
 • je moet jouw OR of PVT betrekken bij de afspraken die je met ons maakt
 • je dient te beschikken over en bekend zijn met onze klachtenprocedure
 • goed regelen is belangrijk want de inspectie heeft meer sanctie mogelijkheden