Op 1 juli 2017 is het zover. Naar verwachting worden dan de wijzigingen in de Arbowet doorgevoerd. In dit artikel wordt beschreven wat jij als werkgever moet gaan organiseren en vastleggen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

1. Basiscontract

Met ingang van 1 juli aanstaande moet je beschikken over een basisovereenkomst met jouw arbodienstverlener. Met ons dus.

Voor 1 juli 2017 ontvang je van ons een nieuw (basis)contract. In dit nieuwe contract vind je naast alle bestaande afspraken een beschrijving van de nieuwe onderwerpen. Zie hiervoor het artikel ‘Basiscontract’ met een beschrijving van de onderwerpen. Naast het basiscontract ontvang je van ons de volgende, aanvullende documenten:

  • update van de Algemene Voorwaarden
  • klachtenproceduren
  • bewerkersovereenkomst (hoe om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens
  • privacyreglement.

2. Preventiemedewerker

Jij hebt in jouw organisatie één of meerdere preventiemedewerkers aangewezen. Heb je dit nog niet gedaan dan moet je dit alsnog doen. De benoeming van de preventiemedewerker gebeurd in overleg met de OR. Op die manier krijgt de preventiemedewerker meer draagvlak in de organisatie. De taken van de preventiemedewerker worden uitgebreid met de rol van gesprekspartner voor OR, directie en arbodienst/bedrijfsarts rondom arbeidsomstandigheden. Dit betekent onder andere dat er periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) overleg plaats moet vinden tussen de preventiemedewerker en de verzuimmanager of bedrijfsarts van VSD.

Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over de rol van de preventiemedewerker.

3. Ondernemingsraad

In de nieuwe wetgeving betrek je de OR bij het maken van de afspraken met ons over de dienstverlening en hebben zij instemmingsrecht over de inhoud van het basiscontract.

Samen met jouw OR leg je vast dat je ten minste eens per jaar met VSD een overleg organiseert. Vooraf kun je samen bepalen wanneer het overleg plaats vindt, welke onderwerpen je wilt bespreken en wie er bij het gesprek aanwezig zijn.

De OR moet ook instemmingsrecht krijgen bij de benoeming van de preventiemedewerker en moet het eens zijn met de rol die hij of zij krijgt.


Is een OR verplicht?
Heeft jouw organisatie minder dan 50 medewerkers? Dan is een OR niet verplicht. Je kunt dan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Organisaties groter dan 10 medewerkers zijn verplicht dit te doen, wanneer de medewerkers daar om vragen.

Is er geen PVT dan moet de organisatie ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering organiseren. Tijdens een vergadering worden zaken zoals arbodienstverlening en andere algemene zaken over de voortgang van de organisatie besproken.