Christa Hospers werkt als bedrijfsarts al langere tijd samen met ons. Sinds juni 2020 is ze echter ook betrokken bij het team als medisch adviseur. Christa houdt contact met alle organisaties die verbonden zijn aan het verzuimproces, houdt zelfstandige spreekuren, neemt het team onder haar medische vleugels en zorgt ervoor dat we door kunnen pakken. Je begrijpt: daar zijn we heel blij mee.

Casemanager Taakdelegatie

“Rond de zomer van 2018 werd VSD, en vele arbodiensten met hun, geconfronteerd met een chronisch tekort aan bedrijfsartsen. Hier moest een oplossing voor komen, voordat de opvolging van verzuim zó lang op zich zou laten wachten dat het nadelige gevolgen zou krijgen. Als reactie hierop zijn zij gestart met de Casemanagers Taakdelegatie. Dit zijn de vertrouwde en professionele casemanagers van VSD die bij elkaars klanten een nieuw takenpakket krijgen. Uiteraard gebeurt dit onder strikte voorwaarden en blijf ik als bedrijfsarts altijd eindverantwoordelijk.”

Betere focus

“Sinds de taakdelegatie is opgezet, is er een medisch adviseur nodig. Ik begeleid een aantal casemanagers, die onder mijn medische vleugels taken van mij mogen overnemen. Niet alle taken uiteraard, maar bijvoorbeeld bespreken wat van invloed is op de ziekte: klachten, behandelingen, mogelijkheden & beperkingen en privé situaties. Samen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om terug te keren naar eigen werk, aangepast werk of een andere functie. Uiteindelijk stel ik de probleemanalyse en het actuele oordeel op. Ik moet eerlijk bekennen dat dit heel goed werkt. Zieke medewerkers zijn positief, omdat ze snel en vakkundig worden geholpen, de casemanagers ontwikkelen hun kennis en vaardigheden nog beter en ik kan me inhoudelijk beter focussen op echt ingewikkelde casussen.”

Kennisniveau omhoog

“Ik vind het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij het team. Medisch adviseur houdt meer in dan alleen terugkoppeling geven op de vraag die gesteld wordt of de analyse die gemaakt wordt. Deze functie geeft mij ook de mogelijkheid om de collega’s inhoudelijk op te leiden. Wat mogen zij bijvoorbeeld verwachten qua opbouw als iemand burn-out heeft of juist een operatie heeft ondergaan? Welk advies geef je bij psychische klachten? Weten zij in welke fase de medewerker zit? Dat soort zaken.”

Dicht bij de mensen

“Daarnaast ben ik supervisor voor de nieuwe arbo- en bedrijfsartsen. Zij mogen uiteraard zelfstandig probleemanalyses opstellen, maar die gaan pas de deur uit na een controleslag van mij. Dat is vooral noodzakelijk, omdat ik als verantwoordelijk medisch adviseur moet kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ja, ik kan wel stellen dat het divers is, maar heel leuk. Dat ik zelf ook nog spreekuren draai houdt mij dicht bij de mensen. Mijn vak geeft mij nog steeds zoveel voldoening.”