Dagelijks denken wij met zowel de werkgever als de medewerker mee in de begeleiding van verzuimprocessen. Zoals wettelijk is vastgelegd, houden wij ons binnen de rol van casemanager verre van het vragen naar medische zaken aan de medewerker. Voor medische zaken werken we nauw samen met de bedrijfsarts, waarbij de casemanager zich richt op het proces en de begeleiding. Daarnaast adviseren we werkgevers over de Wet Verbetering Poortwachter en hoe zij met verzuim om kunnen gaan. Tenslotte bieden we actieve ondersteuning en coaching aan leidinggevenden zodat zij verzuim kunnen voorkomen en medewerkers op een gezonde manier terug in het werk kunnen helpen. In de tussentijd blijven wij het aanspreekpunt voor zowel werkgevers als medewerkers.

We mogen zóveel meer vragen
Niks nieuws dus? Zeker wel! Vanaf heden bieden wij namelijk ook de dienst casemanager taakdelegatie aan (voorheen praktijkondersteuner bedrijfsarts). Hierbij staat de desbetreffende casemanager onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Dit houdt in dat zij, in tegenstelling tot de ‘gewone’ casemanager, alle informatie die de bedrijfsarts nodig heeft om tot een oordeel te komen, mogen vragen aan de zieke medewerker. En dus ook medische informatie. Wanneer ben je naar de huisarts geweest? Wat heeft deze gezegd? Wat is de volgende stap? Wat ga je zelf ondernemen? Welke hulp heb je nog nodig? Hoe is je medische geschiedenis? Heb je vaker last van deze klachten? Welke medicijnen gebruik je? Het verzamelen van medische informatie is een belangrijk deel van het werk van de casemanager taakdelegatie. Het zijn vragen waarmee we verzuim, hopelijk, sneller in kaart kunnen brengen en dus ook sneller terug kunnen dringen. Vragen die de ‘gewone’ casemanager niet mag stellen, omdat dit in strijd is met de wet- en regelgeving.

Géén belangenverstrengeling
Een ander verschil met de ‘gewone’ casemanager is dat het overnemen van bepaalde functies van de leidinggevende, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak met de medewerker, tot het verleden behoort. Het zou dan immers belangenverstrengeling zijn. Iets dat een bedrijfsarts, waar de casemanager taakdelegatie (CMT) intensief mee samenwerkt, ook nooit en te nimmer zou doen. Wat we binnen taakdelegatie wel blijven doen is het ondersteunen van beide partijen in het verzuimtraject. Ter indicatie: als er een plan van aanpak moet komen, is dat een zaak tussen werkgever en medewerker. De casemanager taakdelegatie kan hier natuurlijk wel bij aanwezig zijn om beide partijen te adviseren.

En de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor het hele medische deel van het traject en zal bijvoorbeeld tussen de 6-8 weken de verplichte probleemanalyse opstellen. Het beoordelen van de medische informatie die de casemanager taakdelegatie heeft uitgevraagd, komt ook voor rekening van de bedrijfsarts. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om continu de deskundigheid van de gedelegeerde te toetsen. Blijkt een casemanager taakdelegatie niet capabel, dan zal de bedrijfsarts de samenwerking ook opzeggen. Heel transparant dus.

Klanteigenaar
Een ander voordeel van de aanvulling taakdelegatie is dat de casemanager taakdelegatie de vaste contactpersoon blijft voor elke klant en ondersteuning biedt in de procesbegeleiding, maar dan iets uitgebreider. Naast de ondersteuning in het verzuimbegeleidingsproces, gaat de CMT een stap verder en ondersteunt de bedrijfsarts bij het uitvoeren van een aantal taken. De contactpersoon blijft vragen rond veilig en gezond werken beantwoorden en helpt om te voldoen aan de Arbowet zoals het uitvoeren van PMO of een RI&E. Naast de voorgaande punten omtrent direct, inhoudelijke verzuimbegeleiding, kijken wij met de opdrachtgever naar oplossingen om het verzuim omlaag te krijgen. Het grote voordeel voor klanten is dat zij:

  • Eén aanspreekpunt hebben voor alle vragen en taken;
  • Advies op maat krijgen om verzuim te voorkomen;
  • Hulp in kunnen roepen bij het maken van afspraken over werk en re-integratie met medewerkers;
  • Een goed en spoedig verloop van de re-integratie hebben, onder toezicht van een vertrouwd persoon.

We verwachten dan ook dat deze nieuwe aanvulling op ons dienstenpakket voor zowel werkgever, medewerker als onszelf van toegevoegde waarde zal zijn. Kortom: samen beter worden.