Alles over de Arbowet

Je bent een werkgever of leidinggevende en wilt weten wat je moet doen om je medewerkers veilig en gezond aan het werk te houden. Hoe je het werkgeluk kan verhogen, verzuim kan verlagen en mogelijk zelfs oplossen en voorkomen. Aan sommige punten werk je door je gezond verstand te gebruiken, andere punten moet je wettelijk voor elkaar hebben. Wat jullie rechten en plichten zijn, staat beschreven in de Arbowet. Samen met je medewerkers zorgen jullie voor invulling van deze wet binnen de eigen organisatie.

Waarom een Arbowet?

Je bent een werkgever of leidinggevende en wilt weten wat je moet doen om je medewerkers veilig en gezond aan het werk te houden. Hoe je het werkgeluk kan verhogen, verzuim kan verlagen en mogelijk zelfs oplossen en voorkomen. Aan sommige punten werk je door je gezond verstand te gebruiken, andere punten moet je wettelijk voor elkaar hebben. Wat jullie rechten en plichten zijn, staat beschreven in de Arbowet. Samen met je medewerkers zorgen jullie voor invulling van deze wet binnen de eigen organisatie.

Wat staat er in de Arbowet?

In de vernieuwde Arbowet staan jullie rechten en plichten beschreven. Inderdaad; zowel die van de werkgever als die van je medewerkers. Het is immers wel zo handig als je beiden weet waar je aan toe bent. De Arbowet is ingedeeld op 3 niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

 1. De Arbowet
  De Arbowet zelf vormt het fundament van alle wetgeving rondom arbeidsomstandigheden. In de Arbowet staan algemene bepalingen beschreven die gelden voor alle plekken waar gewerkt wordt. Misschien heb je weleens wat opgevangen over het begrip kaderwet. Dit houdt in dat er geen regels beschreven staan, maar algemene bepalingen over het te voeren beleid. Hoe je hier invulling aan geeft, bepaal je zelf. Nouja… tot op zekere hoogte natuurlijk.
 2. Het Arbobesluit
  Het Arbobesluit is een aanvulling op de Arbowet. En waar deze eerste geen regels kende, staan alle regels rondom arbeidsomstandigheden wél beschreven in het Arbobesluit. Deze regels zijn bindend en hier dienen jullie je beiden dus aan te houden.
 3. De Arboregeling
  Ten slotte is er de Arboregeling. Dit is een aanvulling op het Arbobesluit en maakt duidelijk hoe je aan de regels moet voldoen aan de hand van concrete voorschriften.

De Arbowet voor werkgevers

Werkgevers hebben veel verantwoordelijkheden als het om een goede follow-up van de Arbowet gaat. Welke dit precies zijn, kan per branche verschillen. Daarnaast bestaat er voor sommige branches al een branchecatalogus. Handig om eerst even te checken of dit voor jouw branche ook al het geval is. Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een overzicht te vinden: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi.

Welke verplichtingen heeft een werkgever?

 

 1. Het ontwikkelen en uitvoeren van een Arbobeleid
 2. Bedrijfsrisico’s in kaart brengen door middel van een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 3. Een preventiemedewerker aanwijzen
 4. Een basiscontract afsluiten met een Arbodienst of bedrijfsarts
 5. Zorgdragen voor goede werkomstandigheden
 6. Melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten
 7. Bij laten staan bij verzuimbegeleiding
 8. Aanbieden van een arbeidsomstandighedenspreekuur (ook wel open/preventief spreekuur)
 9. Aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De Arbowet voor OR of PvT

Wanneer je als bedrijf meer dan 50 medewerkers hebt, ben je verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Heb je er minder dan 50, maar vraagt een meerderheid van je medewerkers om vertegenwoordiging, dan moet er een personeelsvertegenwoordiger ingesteld worden. Beide vormen hebben rechten en plichten als het gaat om goede arbeidsomstandigheden voor je medewerkers.

 

 1. Recht op informatie
  Zowel OR als PvT hebben het recht op alle informatie die voor de vervulling van hun taak nodig is. Er vindt minimaal twee keer per jaar een vergadering plaats, waarbij partijen kunnen overleggen over de algemene gang van zaken binnen de onderneming.
 2. Adviesrecht
  Wanneer een organisatie belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten wil nemen, dan moet er advies worden gevraagd aan de PvT of OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel serieus genomen worden. Besluit een werkgever om het advies te negeren, dan zal dat vooraf schriftelijk gemotiveerd moeten worden.
 3. Instemmingsrecht
  Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de werkgever instemming vragen. Als de Pvt of OR niet akkoord gaat, mag de werkgever de regeling niet uitvoeren. Doet hij dat toch, dan kan de PvT of OR de nietigheid van het besluit inroepen en zo nodig naar de kantonrechter stappen.
 4. Initiatiefrecht
  In tegenstelling tot de Pvt, kan de OR ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

Werkdruk: ongrijpbaar of niet?

Wil je werkdruk in jouw bedrijf aanpakken of verminderen, dan vraagt dat om maatwerk. Want in elk bedrijf zijn de omstandigheden anders. Ook gaat elke collega anders met werkdruk om.

 1. Recht op informatie
  Zowel OR als PvT hebben het recht op alle informatie die voor de vervulling van hun taak nodig is. Er vindt minimaal twee keer per jaar een vergadering plaats, waarbij partijen kunnen overleggen over de algemene gang van zaken binnen de onderneming.
 2. Adviesrecht
  Wanneer een organisatie belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten wil nemen, dan moet er advies worden gevraagd aan de PvT of OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel serieus genomen worden. Besluit een werkgever om het advies te negeren, dan zal dat vooraf schriftelijk gemotiveerd moeten worden.
 3. Instemmingsrecht
  Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de werkgever instemming vragen. Als de Pvt of OR niet akkoord gaat, mag de werkgever de regeling niet uitvoeren. Doet hij dat toch, dan kan de PvT of OR de nietigheid van het besluit inroepen en zo nodig naar de kantonrechter stappen.
 4. Initiatiefrecht
  In tegenstelling tot de Pvt, kan de OR ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

De OR/PvT en arbeidsomstandigheden

Aangezien arbeidsomstandigheden vallen onder personele regelingen, heeft dit te maken met instemmingsrecht. Zoals eerder beschreven heeft de OR of PvT instemmingsrecht en zal dus altijd goedkeuring moeten geven voor dit soort zaken. Dit kan te maken hebben met de volgende beslissingen:

 1. Opzetten en uitvoeren van de risico inventarisatie en evaluatie;
 2. Opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak;
 3. Instemmen met de persoon en de positie van de preventiemedewerker;
 4. Kiezen van een arbodienstverlener en het mede vormgeven van de inhoud van het contract.

De Arbowet voor medewerkers

Waar er voor werkgevers veel plichten en verantwoordelijkheden gelden voor het voorzien in een goede en veilige werkplek, rust er bij medewerkers vooral een plicht op het naleven daarvan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

 1. Het zorgen voor eigen en andermans veiligheid
 2. Juist gebruik van de aangeboden beschermingsmiddelen
 3. Volgen van de veiligheidsvoorschriften
 4. Medewerking verlenen aan het juist uitvoeren van het Arbobeleid
 5. Brengplicht als het aankomt op het melden van onveilige situaties.
 6. Meewerken aan re-integratie zoals verzuimbeleid/ verzuimprotocol van de werkgever en de stappen uit Wet Verbetering Poortwachter.

Arbowet en de rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een belangrijke schakel bij ziekte en re-integratie. Een bedrijfsarts mag namelijk als enige bepalen of een medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. In tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, mogen noch zij, noch de medewerker dit zelf beoordelen. Daarom is het ook zo belangrijk dat ziekte zo spoedig mogelijk aan de arbodienst of bedrijfsarts wordt doorgegeven.

Wanneer de ziekte wordt doorgegeven aan VSD, kunnen we ervoor kiezen om het eerste contact te laten leggen door een van onze casemanagers taakdelegatie. Zij horen het verhaal en de klachten aan en zullen,  na overleg met de bedrijfsarts een beoordeling en advies opstellen. Indien noodzakelijk, wordt een afspraak bij de bedrijfsarts ingepland voor een Probleemanalyse. Uiterlijk 2 weken na de Probleemanalyse moeten werkgever en medewerker samen een Plan van aanpak hebben opgesteld. De casemanager, bedrijfsarts of arbodienst kan hierbij helpen.

Wanneer een medewerker vragen heeft over de ziekte, het verloop of een verwijzing naar een specialist, is er tijdens het open spreekuur van de bedrijfsarts altijd een mogelijkheid om vragen te stellen. Dit geldt ook voor het aanvragen van een second opinion.

Download de arbowet checklist

Dat de Arbowet een noodzakelijk kwaad is, wil natuurlijk niet zeggen dat je er zelf niets aan kunt doen. Juist wel! Misschien ben jij met jouw bedrijf al heel goed op weg. Of nog helemaal niet en is er echt nog veel werk te verzetten. Wat jouw situatie ook is: met onze checklist weet je goed waar je op dit moment staat.

 

Boetes en Sancties

Wie de verantwoordelijkheden die de Arbowet aan de werkplek verbindt niet naleeft, kan rekenen op strenge sancties en forse boetes. We zetten de belangrijkste op een rij.

Geen (actuele) RI&E en Plan van aanpak
Namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert de inspectie SZW of bedrijven hun risico’s voldoende in kaart hebben gebracht, gevaren zo goed als mogelijk escaleren en een Plan van aanpak voor het oplossen en/of voorkomen van risico’s en de escalatie ervan hebben.Wie hier niet actief mee bezig is, riskeert een hoge boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal werknemers, maar als uitgangspunt kan je de volgende bedragen nemen:

 • Geen actuele RI&E: maximaal € 4.500,-
 • Geen Plan van aanpak: maximaal € 3.000,-

Als blijkt dat je niet aan de wetgeving voldoet, moet je naast het betalen van de boete(s) alsnog de RI&E en het Plan van aanpak in orde maken.

Basiscontract niet op orde
Een van de verplichtingen die je als werkgever hebt volgens de Arbowet is het afsluiten van een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Doe je dat niet, dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen.

 • Geen basiscontract: € 1.500
 • Basiscontract niet compleet: € 750
 • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: € 750
 • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500
 • Werknemers zijn niet gewezen op de mogelijkheid van een open spreekuur: € 1.500

Wie is de preventiemedewerker?
Ben je een organisatie met personeel, dan is een preventiemedewerker verplichte kost. Samen met de bedrijfsarts of arbodienst werkt deze medewerker aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Heb je maximaal 25 medewerkers, dan mag de directeur deze rol oppakken. Wie meer personeel heeft, moet een of meer preventiemedewerkers aanstellen. Heb je dat niet gedaan, dan mag je na controle € 1.500,- aan de staatskas schenken.

WIA-beoordeling
In het geval van een zieke medewerker heeft deze persoon samen met de werkgever een inspanningsverplichting voor terugkeer op de arbeidsmarkt. Na twee jaar toetst het UWV de inspanningen. Als zij van mening zijn dat jij je als werkgever niet voldoende hebt ingezet of medewerker onvoldoende hebt aangespoord mee te werken aan de re-integratie, dan kan dat een forse boete tot gevolg hebben.Het UWV kan dan namelijk een loonsanctie opleggen die de werkgever verplicht om maximaal 1 jaar langer het loon van de medewerker te betalen. Bijkomend nadeel is dat ontslag daardoor niet mogelijk is en de sociale lasten dus ook op jouw schouders komen. Genoeg reden voor een proactieve houding dus!

Is jouw RI&E nog wel actueel?

Vanwege Corona worden bedrijven geconfronteerd met opgelegde beperkingen en proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er is op dit moment ook nog veel onduidelijk, waardoor maatregelen nemen soms lastig is.

Eigenrisicodragerschap

Wie personeel heeft, is tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor hun wel en wee. Als het goed gaat heb je hier vrijwel geen omkijken naar. Gaan je medewerkers echter ziek uit dienst, worden zij ziek binnen 28 dagen na dienstverband óf krijgen zij na twee jaar ziekte een WGA uitkering? Dan ligt het net even anders. Je hebt dan de keuze uit twee scenario’s: begeleiding & betaling via het UWV of eigenrisicodrager worden. Beide opties hebben voor- en nadelen, die we graag toelichten.

 

 1. Eigenrisicodrager voor Ziektewet
  Door eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet behoud je zelf de regie. Klinkt gek? Is het niet. Stel je eens voor dat je jouw zieke medewerker overdraagt aan het UWV en deze medewerker twee jaar ziek blijft? Dan ben je de connectie kwijt én voelt het gek om (als je kiest voor eigenrisicodragerschap voor de WGA) ineens weer als adviseur aan de slag te gaan. Voor beide partijen overigens. Blijft jouw zieke medewerker onder jouw vleugels, dan werk je samen aan herstel. Blijkt dat het niet lukt voor 104 weken? Dat is jammer, maar de winst is de blijvende connectie. Tot zover het voordeel.Het nadeel? De kosten uiteraard. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaal je zelf de Ziektewet uitkering voor je medewerker. Ook als het inmiddels een ex -medewerker is. Hoe gek het ook klinkt, dit kan voordeliger zijn dan premieafdracht aan de Belastingdienst (de werkhervattingskas). Met de nadruk op kan. Of dit voor jou ook opgaat, zou je uit moeten (laten) rekenen.
 2. Eigenrisicodrager voor de WGA
  Naast het eigenrisico dragen voor de Ziektewet, kun je er ook voor kiezen dit voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te doen. Het hoeft overigens niet en/en. Maar kies je niet voor ERD ZW en wel voor eigenrisicodragerschap voor de WGA, dan neem je jouw zieke ex-medewerker na twee jaar ziekte weer over van het UWV. Ook medewerkers die na twee jaar ziekte uit dienst gaan vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Je bent dan verantwoordelijk voor betaling van de uitkering, begeleiding en betaling van de re-integratie tot wel 10 jaar na ‘overname’.Interessant of niet?
  Wanneer het risico dat jouw medewerkers een beroep gaan doen op een WIA uitkering laag is, zou je eigenrisicodragerschap voor de WGA kunnen overwegen. Hier staat namelijk tegenover dat je aan het UWV alleen de basispremie betaald. Het nadeel is dat je 10 jaar lang financieel verantwoordelijk bent en een re-integratieplicht hebt voor je medewerker. Oók als het al lang niet meer jouw medewerker is.

Klantverhaal Huisartsenpost Rijnmond

HR MANAGER NATHALIE OVER DE SAMENWERKING MET VSD. Huisartsenpost Rijnmond verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg voor de ruim 1 miljoen inwoners van regio Rijnmond.

Wat heeft een arbodienst te maken met de arbowet?

Kort door de bocht heeft een Arbodienst alles met de Arbowet te maken. Sinds 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht, waarin is opgenomen dat elke werkgever een basiscontract af moet sluiten met een Arbodienst. De Arbodienst ondersteunt de werkgever en de medewerker in geval van Arbobeleid en verzuimbeleid.

 

Vangnet- of maatwerkregeling
Wanneer er een contract wordt afgesloten met een Arbodienst, kan de werkgever kiezen of er gebruik gemaakt gaat worden van de vangnetregeling of de maatwerkregeling. De vangnetregeling houdt in dat de Arbodienst de juiste deskundigen inschakelt. Heb je als werkgever te maken met een OR of PVT, dan val je automatisch in de maatwerkregeling. Met een maatwerkregeling heeft de werkgever zelf de keuze om deskundigen in te schakelen. Keerzijde hiervan is dat de werkgever ook zelf verantwoordelijk is voor alle processen. De lusten én de lasten dus.

Arbowet en thuiswerken
Ongeacht of je thuis of op kantoor werkt: de werkgever blijft verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Die verantwoordelijkheid zit in het faciliteren van een ergonomische werkplek (scherm, stoel en overige benodigdheden), maar ook in communiceren over hoe je op een veilige en gezonde manier thuis werkt. Die verantwoordelijkheid duurt voort, zolang er sprake is van verplicht thuiswerken. Besluit een medewerker in de toekomst zonder expliciete toestemming van de werkgever thuis aan het werk te gaan, dan geldt die inspanningsverplichting niet.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts is een van de 4 belangrijke kerndeskundigen die zijn opgenomen in de Arbowet. De kerndeskundigen verlenen werkgevers bijstand/ adviseren over arbeid gerelateerde zaken zoals verzuimbegeleiding, preventie, het creëren van een veilige en gezonde werkplek, etc. … Enerzijds is de werkgever verplicht om een bedrijfsarts beschikbaar te stellen voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMOPAGO), het (open/anoniem) spreekuur en aanstellingskeuringen. Anderzijds is de medewerker verplicht om gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is op zijn/haar beurt weer verplicht om de medische voortgang te beoordelen en advies te geven over te nemen stappen/re-integratiemogelijkheden. Alles is gericht op een vlotte re-integratie.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken met een adviseur bij jou in de buurt?