Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in het leven geroepen om verzuim effectief te begeleiden. Het uitgangspunt bij deze wet is dat door snel en effectief handelen, langdurig verzuim voorkomen kan worden. Hiervoor is het nodig, en bovendien wettelijk verplicht, dat zowel de werkgever als de medewerker zich inspannen om de re-integratie te bevorderen.

Hoe ziet dat eruit?
Al in de eerste week van de ziekmelding start de eerste ‘verplichting’, namelijk het ziekmelden van de desbetreffende medewerker bij ons. Binnen 10 dagen vindt, in overleg met werkgever de 1e beoordeling door onze Casemanager Taakdelegatie plaats. Gaat het om een griepje of iets anders met een korte verzuimduur, dan wordt er door VSD geen actie ondernomen.

Lijkt er sprake van langduriger verzuim, dan heb je al 1 of meerdere contactmomenten/ gesprekken met VSD gehad. O.b.v. deze contacten zal uiterlijk in de 6de week de Probleemanalyse worden opgesteld door de bedrijfsarts. Hierin staat wat nodig is voor de re-integratie, welke mogelijkheden er zijn tot herstel en hoe lang de medewerker verwacht nodig te hebben voor dit herstel.

Maximaal 2 weken na de probleemanalyse en uiterlijk in de 8ste week van verzuim moeten de werkgever en de medewerker een Plan van Aanpak maken en ondertekenen. In dit plan staat welke inspanningen ieder gaat verrichten om de re-integratie te bevorderen. Elke 6 weken na het opstellen van het Plan van Aanpak vindt er een evaluatie van het plan plaats.

Afhankelijk van het advies van de bedrijfsarts heeft onze Casemanager Taakdelegatie regelmatig (vaak eens per 6 weken) contact met de medewerker om de voortgang te evalueren. De bedrijfsarts kijkt altijd mee in de verslaglegging en het medisch dossier. Waar nodig, houdt de bedrijfsarts een spreekuur met de medewerker. Dit is het geval zolang er sprake is van verzuim. Heeft de medewerker na 42 weken het werk nog niet (volledig) hervat, dan meldt onze backoffice of de werkgever zelf de medewerker aan bij het UWV.

Bij VerzuimService Dienst doen we graag wat extra. Zo bekijken wij na negen maanden al of inzet 2e spoor aan de orde kan zijn. Om dit te beoordelen maakt de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige een inzetbaarheidsprofiel en een arbeidsdeskundig onderzoek.

Tussen de 46 en 52 weken evalueren de werkgever en de medewerker het eerste ziektejaar. Welke stappen zijn er gezet? Is er sprake van verbetering? Is het Plan van Aanpak nog actueel of moet deze worden bijgesteld? Wat is de verwachting? Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om een blik op de toekomst te werpen: welk re-integratieresultaat willen jullie behalen? En hoe gaan jullie dat doen? Allemaal zaken die besproken en gedocumenteerd moeten worden.

Als je medewerker in week 84 nog niet hersteld gemeld is bij UWV, ontvangt deze een aankondigingsbrief voor de WIA aanvraag. Hiervoor moet een volledig re-integratieverslag aangeleverd worden inclusief alle documentatie van WN/WG/BA/CMT en het medisch dossier.

Na 2 jaar is de Wet Verbetering Poortwachter eindig en komt de medewerker in de WIA terecht. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de werkgever zelf het loon wat langer doorbetaald (en de WIA aanvraag uitgesteld wordt). Dit is een vrijwillige keuze, maar kan slim zijn als volledig herstel op korte termijn in zicht is (of nog niet aan alle verplichtingen is voldaan). Dan zijn alle re-integratie inspanningen niet voor niets geweest.