Bedrijfshulpverlening

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden is "Bedrijfshulpverlening", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

Met bedrijfshulpverlening (BHV) bedoelen we alles wat erop is gericht om in noodsituaties de schade zo klein mogelijk te houden. BHV focust helemaal op het einde van de keten van gezondheid en veiligheid op het werk. Als er ondanks alle preventieve maatregelen toch iets gebeurt, hoe beperken we dan de negatieve gevolgen?

Artikel 3, lid 1 sub e van de Arbowet legt de werkgever diverse verplichtingen op ten aanzien van de organisatie van de BHV. Dit is wat een organisatie beschrijft in een bedrijfsnoodplan en verder uitwerkt in een BHV- of ontruimingsplan. Het gaat concreet om het volgende:

  • De werkgever moet doeltreffende maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.
  • Ook moet hij hiervoor doeltreffende verbindingen onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.
  • Dit is niet los te zien van (brand)preventieve maatregelen. Breng dus samenhang aan tussen de aanpak van BHV met brandpreventie, integrale veiligheid en bedrijf continuïteit. Stel maatregelen samen, werkend vanuit een risico’s-gerichte aanpak. Dat wil zeggen, bekijk eerst hoe risico’s ingeperkt kunnen worden en bepaal daarna welke maatregelen nog nodig zijn om de restrisico’s te beheersen. Vaak blijkt dan dat sommige maatregelen die in voorschriften staan, niet meer nodig zijn omdat het vereiste veiligheidsniveau al bereikt is.
  • De nadruk ligt op grote incidenten zoals het uitbreken van brand collega’s en andere derden snel in veiligheid gebracht moeten worden. Bij BHV moet u echter ook denken aan EHBO/ levensreddende eerste hulp. Ook agressie-incidenten of incidenten waarbij mogelijk besmetting met een infectieziekte kan optreden behoren tot noodsituaties.

BHV goed inrichten betekent daarom dat je samen:

  • Vooraf goed bekijkt welke incidenten er op kunnen treden (scenario’s maken);
  • De zelfredzaamheid van collega’s en derden in de diverse scenario’s goed in beeld hebt (risico-profielen);
  • Bepaalt welke bhv organisatie er nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij bij deze incidenten moet doen;
  • Regelt dat de hiervoor noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Handige instrument en link

De handreiking helpt je op weg om invulling te geven aan BHV welke rol de RI&E hier in speelt. Deze handreiking biedt geen standaardmaatregelen en –normen. De handreiking richt zich met name op branches in het MKB en op branches met relatief lage brand- en ongevalsrisico’s. De BHV van grote organisaties met relatief grote risico’s vereist meer maatwerk. Zij kunnen de (niet verplichte) norm NEN-8112 en het Arbo-informatieblad Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie (AI-10) raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

DOWNLOAD 'Handreiking Bedrijfshulpverlening' (1-5-2018) Stichting van de Arbeid

Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!