Arbozorg en verzuimbeleid

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden is Arbozorg en verzuimbeleid, wat hiermee precies bedoelt wordt, leggen we graag even uit.

Arbozorg en verzuimbeleid zijn onderwerpen waar de Inspectie SZW op controleert. Deze zaken zijn van belang bij het eventueel civielrechtelijk aantonen dat de werkgever aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. Het arbobeleid fungeert als basis voor de uitvoering van de Arbozorg. Onderdelen van dit beleid zijn:

 • arbobeleidsvoering: doelstellingen en samenhang met het algemene ondernemingsbeleid
 • verzuimbeleid: regeling en uitwerking begeleiding zieke werknemers, hoe de samenwerking met de arbodienst is. Dit staat ook vastgelegd in het basiscontract
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: taken directie, leidinggevenden, werknemers, preventiemedewerker(s), ter beschikking staande middelen (tijd, geld en hulpmiddelen)
 • samenwerking en overleg: or, werkoverleg, overleg arbodienst/deskundigen
 • inzet deskundigen, al dan niet werkzaam bij de arbodienst.
 • CAO verplichtingen m.b.t. arbeidsomstandigheden
 • jaarplan en jaarverslag
 • voorlichting en onderricht
 • toezicht door leidinggevenden
 • gedrag van werknemers: werken volgens voorschriften en procedures, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), risico’s gebruik medicijnen, gebruik alcohol en/of drugs in relatie tot een goede uitoefening van de functie
 • Kwetsbare groepen: denk o.a. ouderen, jeugdigden, zwangeren, gehandicapten, uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiairs. Zijn deze werkzaam voor de organisatie en wordt rekening gehouden met belastbaarheid van deze groep dan wel zijn er extra beschermende maatregelen nodig.
 • Invulling PAGO/ PMO
Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!