Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven.

Medewerker Degene die de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever deels of geheel uitvoert, onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. De Medewerker heeft een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld als ZZP’er) met Opdrachtnemer. De Medewerker heeft geen contractuele relatie met Opdrachtgever. Vanwege het ontbreken van enig werkgeversgezag tussen de Medewerker en Opdrachtgever kwalificeert Opdrachtgever nimmer als inlener in het kader van een uitzendrelatie als bedoeld in artikel 7:690 BW.
Opdrachtgever Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat of voor wie Opdrachtnemer op andere wijze werkzaamheden verricht of heeft verricht.
Opdrachtnemer Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: VerzuimService Desk B.V. dan wel een aan haar gelieerde onderneming die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Overeenkomst De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, al dan niet genoemd “Basiscontract”, betreffende de diensten die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal verrichten.
Partijen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Voorstel De door Opdrachtnemer opgemaakte schriftelijke vastlegging van de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte (feitelijke) afspraken betreffende door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren diensten. Een Voorstel kwalificeert als aanbod dat na aanvaarding ervan binnen de door Opdrachtnemer gegeven termijn leidt tot de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn geheel en onverkort van toepassing op alle Voorstellen, Overeenkomsten en alle diensten van en/of werkzaamheden door Opdrachtnemer en vormen daar een integraal onderdeel van, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor artikel 9 (aansprakelijkheid) van deze Algemene Voorwaarden, zonder toepassing waarvan Opdrachtnemer niet bereid is enige verbintenis op zich te nemen.

2.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, zoals maar niet beperkt tot algemene voorwaarden van Opdrachtgever of branchevoorwaarden, tenzij expliciet anders overeengekomen.

3.     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Voor zover sprake is van een leemte die moet worden ingevuld, zullen partijen aansluiten bij die uitleg c.q. invulling van de leemte door een onaantastbare bepaling die het meest overeenkomt met de (bedoeling van de) ongeldige bepaling.

4.     Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk informeren over enige wijziging en de gewijzigde Algemene Voorwaarden opnieuw aan Opdrachtgever toesturen via het bij Opdrachtnemer bekende e-mailadres van Opdrachtgever. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden dan vanaf de dag, volgende op de dag waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn toegestuurd, tenzij Opdrachtgever binnen 14 dagen na toezending gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging(en). In dat geval zullen partijen in overleg treden en de reikwijdte en ingangsdatum van de wijziging(en) expliciet schriftelijk vastleggen.

5.     Indien en voor zover wijzigingen van de Algemene Voorwaarden voortvloeien uit toepasselijke gewijzigde wet- en regelgeving, geldt de in het vorige lid genoemde bezwaarmogelijkheid gedurende 14 dagen niet en geldt de wijziging derhalve van rechtswege een dag na toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

1.     Het enkel uitbrengen van een Voorstel met daarin opgenomen een aangeduide prijsopgave, begroting of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever (onder de in het Voorstel genoemde voorwaarden).

2.     Een Voorstel wordt schriftelijk uitgebracht. Een mondelinge mededeling kan nimmer gelden als aanbod.

3.     Indien geen termijn voor aanvaarding is gegeven, wordt ieder Voorstel in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen is aanvaard.

4.     Nadat het Voorstel is aanvaard, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een Overeenkomst toezenden. De Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst retour heeft ontvangen. Opdrachtnemer is echter gerechtigd, maar niet verplicht, om, indien Opdrachtgever of Partijen dit wenselijk achten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vanwege geldende termijnen, te starten met uitvoeringshandelingen alvorens de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst is geretourneerd. De Overeenkomst op basis van de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden komt dan tot stand gelijktijdig met het aanvangen van enige uitvoeringshandeling door Opdrachtnemer.

5.     De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere Voorstellen, Overeenkomsten, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 4 Dienstverlening

1.     Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen kwalificeren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten, tenzij schriftelijk en expliciet anders is bepaald. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald kwalificeren alle voor Opdrachtnemer genoemde termijnen slechts als indicatie wat en wanneer Opdrachtgever kan verwachten en is er derhalve geen sprake van fatale termijnen.

2.     Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke Medewerker de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever tijdig gegeven redelijke instructies conform het bepaalde in artikel 7:402 BW zoveel mogelijk in acht.

3.     Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de reikwijdte van de gesloten Overeenkomst vallen, zullen deze extra werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en/of kan verlangen dat daarvoor eerst een afzonderlijke schriftelijke (gewijzigde) Overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

1.     Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst dan wel die waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2.     Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.     Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht (maar niet de plicht) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde informatieplicht heeft voldaan.

5.     Indien tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst blijkt dat de aangeleverde gegevens onjuist dan wel onvolledig waren en dit hogere kosten met zich meebrengt dan in de Overeenkomst is opgenomen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten als meerwerk in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 6 Tarieven

1.     Het tarief wordt vastgesteld conform hetgeen daaromtrent is vastgelegd in het Voorstel, de Overeenkomst en/of in de bijlage ’tarieven’. Alle tarieven en eventuele overige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.     Het honorarium van Opdrachtnemer wordt conform hetgeen daaromtrent is vastgelegd in het Voorstel of de Overeenkomst aan Opdrachtgever maandelijks in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

3.     Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien en voor zover de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, uiterlijk op 30 november van enig kalenderjaar een verhoging conform het prijsindexcijfer van de CBS van een of meer tarieven aan Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken, deze tariefsverhoging zal ingaan op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Indien het een prijswijziging betreft conform het prijsindexcijfer van het CBS gaat de wijziging door de mededeling van Opdrachtnemer in zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen vanwege de tariefsverhoging en is artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 7 Betaling, opschorting en retentierecht

1.     Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

2.     Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schort de betalingsverplichting niet op.

3.     Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.     Opdrachtnemer kan nadere zekerheid verlangen van de Opdrachtgever, of (aan)betaling verlangen voor aanvang van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld, of de (aan)betaling is voldaan.

5.     Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat een verdere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, administratiekosten in rekening te brengen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 30,-. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan Opdrachtnemer de uitvoering van iedere verbintenis opschorten.

6.     Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever komen ten laste van de Opdrachtgever.

7.     Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de Opdrachtgever die zij onder zich heeft, niet aan de Opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

8.     Opdrachtgever is bekend met de (privacy)wetgeving waaraan Opdrachtnemer gehoor dient te geven, welke tot gevolg kunnen hebben dat de facturen van Opdrachtnemer niet nader gespecificeerd kunnen worden naar persoon of geval. Het ontbreken van dergelijke specificaties kunnen nimmer reden zijn tot het onbetaald laten van een factuur of de opschorting van de betaling daarvan.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

1.     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, programmatuur, apparatuur en andere materialen  welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien of door derden aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden (of aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven) blijven aan Opdrachtnemer (c.q. aan licentiegever) toebehoren.

2.     Indien en voor zover van toepassing, verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een niet exclusief, wereldwijd en voortdurend recht om de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en ontwikkelde methoden, technieken en inzichten vrij van rechten te gebruiken, te kopiëren, te bewerken, te wijzigen en commercieel te exploiteren.

3.     Indien door een derde tegen Opdrachtgever een vordering wordt ingesteld in verband met een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dient Opdrachtgever daarvan onmiddellijk melding te maken aan Opdrachtnemer.

4.     Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die programmatuur, apparatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, en die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, bewerken, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.

5.     Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.     Opdrachtnemer begeleidt en/of adviseert Opdrachtgever in verzuimtrajecten en andersoortige (al dan niet medische) trajecten, maar Opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen en uitvoering van haar (werkgevers)verplichtingen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige naar aanleiding van een advies van Opdrachtnemer genomen beslissing, handeling of nalaten van Opdrachtgever jegens een Medewerker van Opdrachtgever of een andere derde. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk indien het door partijen beoogde of gewenste resultaat (zoals maar niet beperkt tot succesvolle re-integratie 1e of 2e spoor, werkhervatting of het voorkomen dan wel beëindigen van een loonsanctie) niet wordt bereikt, ongeacht de redenen daarvan.De uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer vindt plaats onder dekking van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer. Indien –onverminderd het bepaalde in het vorige lid– in rechte zou komen vast te staan dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is deze schade te allen tijde beperkt tot de maximale verzekerde som en zal het bedrag der feitelijke dekking nimmer overschrijden. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet uitkeert, bijvoorbeeld vanwege maar niet beperkt tot de situatie dat de schade niet valt onder de polisdekking, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voortgevloeid is, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2.     Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

3.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat dan wel het gevolg is van het feit dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten harerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

4.     De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde Medewerkers, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

5.     Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop deze werkzaamheden werden verricht, ongeacht geldende langere (verjarings)termijnen, indien Opdrachtgever niet uiterlijk binnen een jaar na het moment van het verrichten van de werkzaamheden bij Opdrachtnemer schriftelijk hierover heeft geklaagd en aanspraak heeft gemaakt op vermeende schade.Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade veroorzaakt door software/hardware van derden die bij het uitvoeren van de Overeenkomst door Opdrachtnemer zijn aangewend dan wel zijn geïmplementeerd, zonder afbreuk te doen aan het recht van Opdrachtgever schadevergoeding van de betreffende derde te vorderen.

6.     De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar Medewerkers.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1.     Opdrachtnemer heeft een klachtenreglement, zoals beschreven op de website www.verzuimservicedesk.nl. Opdrachtnemer zal te allen tijde haar best doen klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

2.     De Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

3.     De geschillen welke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, aan te wijzen in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, indien en nadat de klachtenprocedure zoals bedoeld in lid 1 is doorlopen.

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP