Second Opinion bedrijfsarts

Wanneer je twijfelt aan het advies of de diagnose die is gesteld, is een second opinion mogelijk. VSD werkt hiervoor samen met LPBSO (Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second opinion). De uitvoering van een second opinion bestaat uit de aanvraagfase, uitvoeringsfase en afrondende fase. Dit ziet er als volgt uit:

 1. De aanvraagfase

  Stap 1
  Je hebt gegronde twijfels over het advies van je eigen bedrijfsarts en wilt dit laten beoordelen door een andere bedrijfsarts die niet is aangesloten bij dezelfde arbodienst(verlener). Dit maak je kenbaar aan je eigen bedrijfsarts.

  Stap 2
  De bedrijfsarts bespreekt met jou of een second opinion het meest geschikte instrument is. (zie beslishulp). Indien dit het geval is, zal de bedrijfsarts de second opinion honoreren. Wanneer je aanvraag wordt afgewezen om zwaarwegende redenen, zal de bedrijfsartsen duidelijk uitleggen waarom.

  Houd er rekening mee dat de second opinion het advies van de bedrijfsarts niet opschort en dat je, in afwachting van de uitkomst van de second opinion, met je werkgever afspraken moet maken op basis van het advies of oordeel dat de bedrijfsarts heeft gegeven.

  Stap 3
  Je kiest, eventueel in overleg met je bedrijfsarts, op de site van LPBSO een second opinion bedrijfsarts. Om vertraging te voorkomen, is het handig om ook direct een tweede second opinion bedrijfsarts van voorkeur te kiezen. Dit voor het geval de eerstgekozen bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar blijkt te zijn. 

  Geef je keuze door, zodat het medisch secretariaat van je bedrijfsarts het aanvraagformulier op kan stellen en jouw gegevens, na machtiging, over kan dragen aan de gekozen bedrijfsarts second opinion. Wil je niet dat je gegevens worden overgedragen? Dan kan de second opinion naar alle waarschijnlijkheid niet worden uitgevoerd, maar dit is ter beoordeling aan de bedrijfsarts second opinion.

  De bedrijfsarts second opinion reageert binnen een week op het verzoek om een second opinion. Wanneer een bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is, stuurt het medisch secretariaat van je eigen bedrijfsarts de aanvraag naar de andere in overleg met de werknemer gekozen bedrijfsarts second opinion uit de pool.

 2.  De uitvoeringsfase

  Stap 4
  De bedrijfsarts second opinion ontvangt het verzoek voor een second opinion van je eigen bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt het medisch secretariaat van de eigen bedrijfsarts contact met je op. In overleg met je bedrijfsarts kun je dan een andere bedrijfsarts second opinion uit de pool kiezen die de relevante stukken ontvangt.

  Stap 5
  Je wordt in principe uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts second opinion. Deze zal vragen om je legitimatiebewijs. Een spreekuur omvat een gesprek en zo nodig een medisch onderzoek.

  Stap 6
  De bedrijfsarts second opinion overlegt zo nodig welke gegevens nog meer nodig zijn om tot een advies te komen. Dit kan nadere informatie bij je eigen bedrijfsarts, bij je behandelaars, informatie bij je werkgever of overige informatie zijn.

  Stap 7
  De bedrijfsarts second opinion komt tot een conceptadvies met onderbouwing. Dit advies wordt aan jou voorgelegd, zodat je hier kennis van kunt nemen en eventuele feitelijke onjuistheden kunt doorgeven. De bedrijfsarts second opinion verwerkt eventuele opmerkingen, naar eigen inzicht, in een definitief advies en verstuurt dit aan jou.

  De bedrijfsarts second opinion zal jou vragen om toestemming om dit advies aan je eigen bedrijfsarts te sturen. Indien je toestemming geeft, verstrekt hij een kopie van het advies aan je eigen bedrijfsarts. Geef je geen toestemming, dan zal je bedrijfsarts enkel een bericht ontvangen dat hij geen kopie van het advies zal krijgen.

 3. De afrondende fase

  Stap 8
  Indien je bedrijfsarts beschikt over een kopie van het advies van de second opinion bedrijfsarts zal hij binnen een redelijke termijn kennis nemen van dat advies en hoor je of hij dat advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP